Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek – UnionRight

1. Alkalmazási terület

Jelen Általános Szerződési Feltételek az UnionRight összes szolgáltatására vonatkoznak. Az UnionRight és ügyfelei között az UnionRight szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban létrejött mindennemű megállapodás alapját jelen feltételek és - amennyiben nem rendelkeztek róla máshogy - az UnionRight kifejezett elfogadó nyilatkozata képezi. 

A jelen szerződési feltételeknek ellentmondó, valamint eltérő szerződési feltételek érvényessége kizárt, abban az esetben is, ha ezekkel szemben nem áll fenn kifejezett ellentmondás, illetve akkor is, ha a szolgáltatások feltétel nélkül elfogadásra kerülnek

A nem regisztrált ügyfelekre a szolgáltatás használatakor érvényes aktuális változatban megtalálható feltételek vonatkoznak. A regisztrált ügyfelekre a regisztráció időpontjában érvényes aktuális változatban megtalálható feltételek vonatkoznak.

Az UnionRight a következő jogi rendelkezésekkel összhangban fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket módosítsa, amennyiben ezen módosítás az ügyfél érdekeit tekintve elfogadhatónak minősül; ilyen például különösen az az eset, ha a módosítás az ügyfélre nézve semmilyen lényeges jogi és/vagy gazdasági hátránnyal nem jár, pl. a regisztrációs folyamat módosítása vagy a kapcsolatfelvételi adatok megváltoztatása. Egyéb esetekben az ügyfeleket ezen feltételek módosításáról megfelelő időben, a módosítások tervezett hatálybalépésének ideje előtt legalább egy hónappal tájékoztatjuk. A tájékoztatás az ügyfél által megnevezett e-mail-címre kerül kiküldésre.

Vitarendezési eljárásban fogyasztói egyeztetői testület előtt nem veszünk részt.

2. Hozzáférés az UnionRight-hoz

A regisztrációt követően az ügyfél igénybe veheti az UnionRight online felületét, megbízásokat és folyamatokat tárolhat, illetve megbízásokat továbbíthat az UnionRight felé. Ez az UnionRight ügyfélfiókjában történik. Az összes létrejött megbízás tárolása a Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) szerint történik. Minden folyamat a törvényben foglalt megőrzési idők keretein belül kerül tárolásra, és a létrejöttüket követő 11. évben törlésre kerülnek. Az ügyfél a létrehozott megbízásokat bármikor maga is törölheti, valamint az ügyfél kifejezett kérésére az automatikus törlési idők is megváltoztathatók.

Az ügyfél az online portálhoz interneten keresztül, jelszóval férhet hozzá. Az ügyfél köteles bejelentkezési adatait és jelszavát megőrizni, valamint harmadik fél visszaéléstől megóvni. Az UnionRight munkatársai nem jogosultak a jelszavak visszakeresésére telefonon vagy írásban, valamint a jelszavak kiadásának szokásos módját használva. Az ügyfeleknek az UnionRight-ot haladéktalanul tájékoztatniuk kell, ha azt észlelik, hogy harmadik fél visszaél az adataikkal vagy olyan helyzet áll fenn, amelyből erre gyanakodnak. Az ügyfél részéről keletkező, az online portálhoz való hozzáféréssel kapcsolatos visszaéléséből eredő károkért az ügyfél a felelős. Egyéb esetekben az online portálhoz való hozzáféréssel kapcsolatos visszaélés esetén az UnionRight jogosult a vonatkozó hozzáférést átmenetileg vagy véglegesen zárolni.

3. Az UnionRight szolgáltatásai

Az UnionRight egy internetalapú kivizsgálást kínál a kárrendezések lebonyolítására az (EK) 261/2004 számú rendeletének megfelelően. A felületen a kérelem benyújtása online történik. Az ügyfél az adatok megadása után kiszámíthatja a lehetséges kárrendezés mértékét. A szolgáltatás továbbá lehetőséget nyújt az UnionRight interneten keresztül történő megbízására a kárrendezési igények kivizsgálására és azok érvényesítésére.

Az ügyfelek számítógépére nem kerül telepítésre semmilyen szoftver. 

Az UnionRight az Ön e-mail-címét a szerződéskötéstől függetlenül kizárólag hirdetési célokra, hasonló árucikkek és szolgáltatások közvetlen hirdetéseinek kiküldésére használja fel. Amennyiben Ön ezt nem fogadja el, bármikor elállhat e-mail-címének ilyen jellegű felhasználásától. Az elállást bármilyen kommunikációs eszközön keresztül megteheti, így nem csak e-mailen keresztül. Annak érdekében azonban, hogy az elállás érvényes legyen, be kell érkeznie hozzánk. Ez esetben az alaptarifán, valamint az átviteli költségen kívül nem áll fenn egyéb költség. Az elálláshoz szükséges kapcsolatfelvételi adatok az Impresszum menüpont alatt találhatóak meg. Az elállást követően az Ön e-mail-címe eltávolításra kerül az e-mailek kiküldéséért felelős szervezet nyilvántartásából.

4. Az ügyfél kötelezettségei

Az UnionRight megbízása esetén az ügyfél köteles helyes adatokat megadni a körülményeiről.

Az ügyfélnek a lehető leggyorsabban rendelkezésre kell bocsátania a megbízáshoz szükséges minden iratot, hogy a megbízás feldolgozása minél előbb megtörténhessen. Az ügyfél vállalja, hogy ésszerű támogatást nyújt az UnionRight számára a felé továbbított igény érvényesítésében. Az ügyfélnek ebben a tekintetben különösképp kötelessége tudása szerint teljes mértékben, az igazságnak megfelelően tájékoztatni az UnionRight-ot az igény alapjául szolgáló tényekről. Ezenfelül az ügyfél köteles a szerződésben meghatározott igény érvényesítéséhez szükséges iratokat és dokumentumokat az UnionRight számára rendelkezésre bocsátania, valamint az igény törvényes végrehajtása esetén az eredeti engedményezési szerződést (postai úton) visszajuttatnia, és a törvényi költségek térítése ellenében tanúként rendelkezésre állnia.

Amennyiben az UnionRight a kérelmekkel kapcsolatosan felmerülő tisztázó kérdések feldolgozásához a törvényben és a hatóságok által előírt határidőktől független határidőket szab ki, a megbízó köteles az UnionRight által kért információkat az előírt határidőig az UnionRight számára rendelkezésre bocsájtani. Az UnionRight fenntartja magának a jogot arra, hogy a számára rendelkezésre álló dokumentumokkal folytassa az eljárást, amennyiben az nem jár többletköltséggel az ügyfél számára és nem vállal felelősséget az ebből származó egyes kérelmek elvesztéséért.

A kért iratokat az ügyfélnek adott esetben személyesen kell aláírnia.

Abban az esetben, ha az UnionRight-nak nem sikerül a kapott igényt érvényesítenie, az ügyfél nem köteles visszafizetni a már megkapott visszatérítést. Ez azonban nem vonatkozik azon igények esetében, amelyek azért nem érvényesíthetőek, mert az ügyfél hiányos, vagy nem az igazságnak megfelelő adatokat adott meg. Például, ha az ügyfél az igényét már egy másik személy vagy szolgáltató felé továbbította, illetve ha az igényének érvényesítésével megbízta. Szintén nem érvényes abban az esetben, ha az igény létre sem jöhetett, mert az az ügyfél felé történő kifizetéssel a megbízási folyamat előtt vagy az alatt már megszűnt. Ilyen esetben az UnionRight a határidő előzetes kijelölése után felmondhatja a megállapodást és a kifizetett térítést fokozatosan, az igény visszátruházása ellenében visszaigényelheti. Az esetleges kártérítés érvényesítése emellett nem változik. Az UnionRight fenntartja a jogát további kártérítés követelésére is, mert a megfelelő követelés teljes mértékben vagy részben elutasításra került vagy a sikerre való kilátások hiánya miatt vissza kell vonni. Az ügyféltől minden esetben megvonják a jogot annak bizonyítására, hogy az UnionRight csak semmilyen vagy csak csekély mértékű kárt szenvedett.

5. Szerződéskötés

Az ügyfél a "Megbízás kiadása" gomb megnyomásával egy jogilag kötelező érvényű ajánlatot küld az UnionRight számára. Ehhez a nyilatkozat benyújtását követő 2 munkanapig kötött. Az ügyfél visszavonásra vonatkozó joga ezután változatlan marad.

Ezt követően az ügyfél a megbízás átvéte után arról e-mailben megerősítést kap az ügyfélfiókjára. Ez egy automatikusan generált e-mail üzenet.

Amint az UnionRight a megbízást jogilag kötelező érvényűen megerősítette, 30 napon belül garantálja a kártérítés kifizetését, melyből levonásra kerül az egyeztetett jutalék.

6. Elállási jog

Ön jogosult tizennégy napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő tizennégy nap a szerződés megkötésétől számítva. Elállási jogának gyakorlásához, valamint a szerződéstől való elálláshoz az UnionRight Fluggastentschädigungen GmbH (Karlstr. 41, D-88045 Friedrichshafen, support.hu@unionright.com, Tel.: 00800 31 999 666, Fax: +49 (0) 7541 500 743 egy egyértelmű nyilatkozatban kell tájékoztatnia. Ehhez használhatja a csatolt Elállási nyilatkozatmintát, amely azonban nem kötelező. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jogának gyakorlásáról szóló nyilatkozatot az elállási határidő lejárta előtt küldi el.

7. Szavatossági tájékoztató

A törvényben rögzített szavatossági szabályok érvényesek.

8. Árak, kifizetések, beszámítás és visszatartási jog

Az UnionRight által megadott értékek bruttó összegek, melyekbe beletartozik a törvényben meghatározott forgalmi adó, amennyiben van ilyen. A díjazás alapja az a kártérítési összeg, mely az ügyfél számára kifizetésre kerül.

Miután az UnionRight elvégezte az általa vállalt szolgáltatásokat, az UnionRight az ügyfél számára automatikusan kiküld egy számlát e-mailen keresztül. A számla a regisztrált ügyfél felhasználói profiljában kerül kiállításra.

Ha ez másképpen nem került egyeztetésre, az UnionRight számlái azonnal esedékesek, és levonások nélkül számítandók. Az ügyfél tisztában van azzal, hogy a számla összege adott esetben a kártérítési összegből is levonható, így a kártérítés kifizetése gyorsabban is megtörténhet!

A kifizetés az ügyfél által választott módon kerül lebonyolításra. A kifizetésre SEP átutalással kerül sor, amely során az összeg(ek)et az UnionRight által a számlán feltüntetett számlára kell eljuttatni.

Az ügyfél nem jogosult az UnionRight követeléseinek beszámítására, kivéve, ha az ügyfél ellenkövetelései jogerősen megállapításra kerültek és nem vitathatóak. Az UnionRight követeléseinek beszámítására az ügyfél abban az esetben jogosult, ha követeléseit az UnionRight nem megfelelő szolgáltatásival, illetve az ugyanabból a szerződéses jogviszonyból keletkező ellenköveteléseit érvényre juttatja.

Az ügyfél az UnionRight-szal szemben kizárólag abban az esetben élhet visszatartási joggal, ha az ellenkövetelés ugyanabból a (szolgáltatási) szerződéses jogviszonyból ered.

9. Felelősségvállalás

Amennyiben az UnionRight az előrelátható kártérítést az internetes számítások keretein belül számolja ki, a számítás nem kötelező érvényű. Az UnionRight a kártérítést az ügyfél által megadott adatok alapján adja meg az aktuálisan érvényes kártérítések ismeretében és az azokban foglalt számítási előírások szerint a legnagyobb alapossággal. Az UnionRight nem vállal felelősséget az ügyfelek által megadott hamis adatokért. Az UnionRight számítása a valós kártérítéstől eltérhet, mert a követelés a jogszabályi előírások miatt csökkentésre kerülhet.

Az UnionRight törekszik arra, hogy online termékeihez folyamatos (365 nap/év, 24 óra/nap) hozzáférést biztosítson. Az online portál mindenkori rendelkezésre állása azonban nem garantált. A portálhoz való hozzáférés különösen technikai okokból kifolyólag, így például kötelező karbantartási, illetve hibajavítási munkák miatt lehet korlátozott. Az UnionRight semmilyen felelősséget nem vállal az ügyfelek internetkapcsolatáért.

Az UnionRight az ügyféllel szemben minden olyan esetben, amikor szerződéses és szerződésen kívüli felelősség állapítható meg szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt, a törvényi rendelkezésekben meghatározott kártérítésnek, illetve a felmerült költségeknek megfelelően felelősséget vállal.

Az UnionRight felelőssége késedelmes szolgáltatásnyújtása esetén – kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság állapítható meg - a mindenkor a szerződésben meghatározott díj (beleértve a forgalmi adót is) 25%-ára korlátozódik.

Egyéb esetekben az UnionRight - az alábbi bekezdésekben foglalt kivételek figyelembe vételével - kizárólag szerződéses kötelezettségeinek megszegése, amennyiben azok teljesítését a szerződés megfelelő végrehajtása egyáltalán lehetővé tesz, valamint amennyiben azok betartásában az ügyfél bízhat (ún. kardinális kötelezettségek), valamint az előrelátható és tipikus károk megtérítésére korlátozódik. Minden egyéb esetben az UnionRight felelőssége az alábbi bekezdésekben foglalt kivételek figyelembe vételével kizárt.

Az UnionRight felelős a szolgáltatásaihoz kapcsolódó kritériumok biztosításáért, felelősséget vállal élet, testi épség vagy egészség veszélyeztetése esetén, valamint a termékfelelősségről szóló törvénynek (Produkthaftungsgesetz) megfelelően az előbbiekben említett felelősségkorlátozások és -kizárások változatlanul vonatkoznak rá.

10. Szellemi tulajdonjogok

Az UnionRight által az online szolgáltatás (www.unionright.com) keretein belül közzétett mindennemű kép, film és szöveg az UnionRight szellemi tulajdona. Ezen képeket, filmeket és szövegeket az UnionRight kifejezett hozzájárulása nélkül tilos felhasználni.

11. Alkalmazandó jog és joghatóság

Az UnionRight és az ügyfél közt létrejövő szerződés a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályainak kötelező érvényű nemzetközi és magánjogi előírásainak hatálya alá tartozik, az ENSZ nemzetközi értékesítésre vonatkozó egyezményének kivételével.

Amennyiben az ügyfél a kereskedelmi törvénykönyv értelmében kereskedő vagy közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon, a vonatkozó szerződéses jogviszonyból vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden vitarendezésben az UnionRight székhelyén, így a Tettnang megtalálható bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. Minden egyéb esetben bármely - a törvényi rendelkezésnek megfelelően - illetékes bíróságnál indíthat keresetet az UnionRight, valamint az ügyfél is.


Kelt: 2018. június

UnionRight Fluggastentschädigungen GmbH

D-88045 Friedrichshafen