Nota prawna

Treści niniejszej witryny internetowej

Treści niniejszej witryny internetowej są przygotowywane z jak największą starannością. Dostawca udostępnianych treści nie udziela jednak żadnej gwarancji, że treści te są prawidłowe, kompletne i aktualne.  Użytkownik korzysta z treści witryny internetowej na własne ryzyko. Artykuły podpisane nazwiskiem odzwierciedlają poglądy danego(-ych) autora(-ów), a niekoniecznie poglądy dostawcy witryny internetowej. 

Dostępność witryny internetowej

Dostawca witryny dołoży wszelkich starań, aby usługa była dostępna bez żadnych przerw. Nawet największe starania nie gwarantują jednak całkowitego wyeliminowania przerw w dostępności serwisu. Dostawca witryny zastrzega sobie prawo do zmiany lub całkowitego usunięcia swojej oferty w dowolnym momencie.

Linki zewnętrzne

Niniejsza witryna internetowa zawiera linki do witryn stron trzecich („linki zewnętrzne”). Odpowiedzialność za treści na tych witrynach leży po stronie ich operatorów. Dostawca witryny podczas pierwszego zamieszczenia linku zewnętrznego sprawdził, czy oferowane na nim treści nie naruszają prawa.  W tym momencie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Dostawca witryny nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treści linkowanych stron. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca witryny przywłaszcza sobie treści, do których prowadzą te linki lub odnośniki. Dostawca witryny nie jest w stanie stale kontrolować linków zewnętrznych, chyba że pojawią się konkretne podejrzenia naruszenia prawa. W razie poinformowania o naruszeniu prawa przez dane linki zewnętrzne, zostaną one natychmiast skasowane.

Ogłoszenia reklamowe

Odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń reklamowych ponosi ich autor, podobnie jak za treść znajdującą się na reklamowanych witrynach internetowych. Samo wyświetlanie ogłoszeń reklamowych nie jest równoznaczna z akceptacją tych treści przez dostawcę witryny.

Brak zawartej umowy

Korzystanie z witryny nie pociąga za sobą zawarcia żadnej umowy pomiędzy użytkownikiem a dostawcą witryny. W konsekwencji tego, nie powstają żadne roszczenia w stosunku do dostawcy witryny wynikające z umowy lub relacji podobnych do umowy.

Prawo autorskie

Treści publikowane na tej witrynie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wszelkie ich wykorzystywanie, które nie jest dopuszczane przez niemieckie prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy witryny lub danego właściciela(-ki) praw autorskich. Odnosi się to w szczególności do kopiowania, edytowania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Przy czym treści i prawa osób trzecich zostały oznaczone jako takie. Powielanie lub rozpowszechnianie pojedynczych treści lub całych stron bez pozwolenia jest zabronione i karalne. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii oraz wykonywanie pobrań plików do wykorzystania w celach prywatnych i niekomercyjnych. Linki do witryny internetowej dostawcy są zawsze mile widziane i nie wymagają jego wcześniejszej zgody. Wyświetlanie niniejszej witryny w obcych ramkach internetowych jest dozwolone wyłącznie za naszym pozwoleniem.

Naruszenia praw własności intelektualnej/upomnienie

Jeśli przypuszczacie Państwo, że nasza witryna narusza Państwa prawo własności intelektualnej, to prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pisząc e-maila. Niezwłocznie podejmiemy odpowiednie czynności, aby uniknąć naruszania Państwa praw i do ostatecznego rozwiązania sprawy usuniemy sporny element z naszej witryny. Proszę przyjąć do wiadomości fakt: kosztowne pod względem czasu i pieniędzy zaangażowanie prawnika w celu wysłania odpłatnego upomnienia do właściciela UnionRight lub nawet wezwania go do usunięcia spornego elementu, nie odpowiada rzeczywistej lub domniemanej woli właściciela. Dlatego też wszelkie w ten sposób powstałe koszty nie będą zwracane, nawet w przypadku prowadzenia cudzej sprawy bez zlecenia.

Prawo właściwe

Zastosowanie ma wyłącznie odpowiednie prawo szwajcarskie.

Ważność prawna niniejszego zrzeczenia odpowiedzialności

Zrzeczenie odpowiedzialności jest częścią oferty internetowej UnionRight. Jeżeli części lub pojedyncze sformułowania niniejszego zrzeczenia odpowiedzialności nie są całkowicie, od jakiegoś czasu lub w części niezgodne z obowiązującym prawem, ważność oraz treść pozostałych części tego dokumentu pozostają nienaruszone.