Generalne warunki korzystania z UnionRight

1. Zakres

Te generalne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług UnionRight. Wszelkie ustalenia między klientem a UnionRight w związku z korzystaniem z usług UnionRight wynikają bezpośrednio z poniższych warunków, o ile nie zostało to podane inaczej i zaakceptowane przez UnionRight.

Sprzeczne lub odmienne warunki niż te wymienione w umowie są wykluczone, nawet w przypadku, gdy nie są one wyraźnie sprzeczne lub gdy są przyjmowane bez zastrzeżeń.

Dla niezarejestrowanych klientów warunki te obowiązują w takiej wersji, w jakiej są obowiązujące w chwili korzystania z usług. Dla zarejestrowanych klientów obowiązują warunki obowiązujące w momencie rejestracji.

UnionRight rezerwuje sobie prawo do zmiany warunków umowy, zgodnie z następującymi postanowieniami, pod warunkiem, że zmiany te są uzasadnione, biorąc pod uwagę interesy klienta; szczególnie w przypadku, gdy klient nie poniesie żadnych legalny i/lub ekonomicznych niedogodności. np. Zmiany w procesie rejestracji lub zmian w danych kontaktowych. Ponadto klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, ale co najmniej jeden miesiąc przed planowanym wejście w życie zmian tych warunków. Informacje są dostarczane bezpośrednio na adres mailowy osoby wyznaczonej przez klienta.

W procedurze rozstrzygania sporów konsumenckich nie będzie uczestniczyć komisja arbitrażowa.

2. Dostęp do UnionRight

Po rejestracji klient może korzystać z portalu UnionRight, przechowywać zlecenia i operacje, jak również udzielać zleceń firmie UnionRight. Odbywa się to na koncie klienta UnionRight. Przechowywanie wszystkich utworzonych zleceń podlega przepisom federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Wszystkie operacje są przechowywane w ramach przepisów dotyczących okresów przechowywania i automatycznie usuwane w 11. roku po ich załączeniu. Klient może w każdej chwili usunąć samodzielnie utworzone zlecenia i na jego wyraźne życzenie mogą zostać wstrzymane automatyczne terminy usuwania.

Dostęp klienta do portalu internetowego jest chroniony hasłem. Klient jest zobowiązany do utrzymania hasła w tajemnicy i ochrony hasła przed osobami trzecimi. Pracownicy UnionRight nie są upoważnieni do podawania hasła przez telefon lub w formie pisemnej. Klient musi natychmiast poinformować UnionRight o niewłaściwym wykorzystaniu jego danych lub o dostępie do danych przez osoby trzecie, a także o podejrzeniach, że dane nie są właściwie przechowywane. Za przypadki nieprawidłowego użycia dostępu do portalu internetowego oraz za wynikające z tego szkody odpowiedzialny jest klient.

3. Usługi UnionRight

Firma UnionRight oferuje internetowe sprawdzanie odszkodowań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004. Składanie wniosków internetowych nie odbywa się za pośrednictwem platformy. Klient może pobrać swoje dane i obliczyć ewentualne odszkodowanie. Usługa obejmuje ponadto możliwość internetowego zlecenia firmie UnionRight sprawdzenia wniosków o odszkodowanie i ich wyegzekwowanie. 

Oprogramowanie nie jest instalowane na komputerze klienta.  

UnionRight wykorzystuje adres mailowy klienta, niezależnie od realizacji, wyłącznie w celach promocyjnych, wysłania marketingu bezpośrednio według własnych podobnych produktów lub usług. Jeśli klient nie wyraża zgody na takie wykorzystanie adresu mailowego, można zgłosić sprzeciw w każdym momencie. Sprzeciw może być wyrażony każdym źródłem komunikacji, nie tylko mailowo, lecz musi być to droga efektywna. Przy obsłudze tego zgłoszenia klient nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów, poza kosztami dostarczenia wiadomości. Dane kontaktowe dotyczące zgłoszenia tego sprzeciwu mogą mieć formę drukowaną. Po zgłoszeniu adres mailowy zostanie usunięty z listy mailingowej.

4. Obowiązki klienta

Klient, w przypadku zlecenia firmy UnionRight, jest zobowiązany do podania odpowiednich informacji odnośnie do swojej sytuacji.

Klient musi przedłożyć jak najszybciej dokumenty wymagane do zleceń, aby umożliwić ich terminową realizację. Klient zobowiązuje się wspierać w miarę możliwości firmę UnionRight w egzekwowaniu scedowanego na nią roszczenia. W związku z tym klient jest szczególnie zobowiązany do poinformowania firmy UnionRight o faktach leżących u podstaw roszczenia zgodnie ze swoją wiedzą w całości i zgodnie z prawdą. Klient jest ponadto zobowiązany udostępnić firmie UnionRight odpowiednie dokumenty do wyegzekwowania roszczenia będącego przedmiotem umowy oraz w przypadku prawnego egzekwowania przekazać ponownie w oryginale (tzn. drogą pocztową) umowę cesji i być do dyspozycji jako świadek, otrzymując ustalony przepisami zwrot poniesionych kosztów.

Terminy rozpatrywania wniosków są ustalane przez UnionRight, niezależnie od ustawowych i oficjalnych terminów, klient zobowiązuje się przekazać wymagane informacje UnionRight w terminie. W tym przypadku UnionRight zastrzega sobie prawo do przeniesienia procedury z dostępnymi dokumentami, o ile nie prowadzi to do dodatkowych kosztów dla klienta i nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty wynikające z indywidualnych roszczeń.

Wymagane dokumenty muszą być podpisane osobiście przez klienta.

W przypadku, kiedy firmie UnionRight nie powiedzie się wyegzekwowanie nabytego przez nią roszczenia, klient jest zobowiązany do wypłacenia już otrzymanego zwrotu. Nie dotyczy to jednak roszczeń, które nie są egzekwowane ze względu na niepełne lub niezgodne z prawdą informacje klienta, np. ponieważ klient scedował już swoje roszczenie na inną osobę lub innego oferenta albo zlecił im wyegzekwowanie swoich roszczeń. Nie ma to również zastosowania, kiedy nie mogło dojść do powstania roszczenia, ponieważ straciło ono ważność w wyniku jego wypłaty na rzecz klienta lub procedury cesji. Firma UnionRight może w takim przypadku, po uprzednim wyznaczeniu terminu, odstąpić od umowy i zażądać wypłaconego zwrotu w ratach z tytułu retrocesji roszczenia. Nie narusza to możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu jakichkolwiek dodatkowych szkód. W tym względzie firma UnionRight zastrzega sobie również prawo do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych ze względu na fakt, że odpowiednia skarga została odrzucona w całości lub w części albo musi zostać wycofana ze względu na brak wystarczających perspektyw powodzenia. W każdym razie klient ma wciąż prawo udowodnić, że firma UnionRight nie poniosła żadnych szkód lub były one niewielkie.

5. Zgłoszenia

Klient składa firmie UnionRight prawnie wiążącą ofertę, naciskając przycisk „Złóż zlecenie”. Jest on zobowiązany do niej 2 dni robocze po złożeniu deklaracji. Prawo klienta do odstąpienia od umowy pozostaje przy tym nienaruszone.

Po przyjęciu zlecenia klient otrzymuje potwierdzenie zlecenia za pośrednictwem wiadomości e-mail, która zostaje wysłana na jego konto użytkownika. Niniejsza wiadomość e-mail zostaje wygenerowana automatycznie.

Po wiążącym prawnie potwierdzeniu zlecenia przez firmę UnionRight, gwarantuje ona wypłatę odszkodowania, pomniejszonego o uzgodnioną prowizję, w ciągu 30 dni.

6. Rezygnacja

Można odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni. Okres karencji wynosi czternaście dni od daty zamówienia. Aby skorzystać z prawa, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, pisząc na adres: UnionRight Fluggastentschädigungen GmbH, Karlstr. 41, D-88045 Friedrichshafen, support.pl@unionright.com, tel. 00800 31 999 666, Fax: +49 (0) 7541 500 743 (pocztą, faksem lub e-mailem). Można to zrobić za pomocą załączonego formularza rezygnacji, jednak nie jest to obowiązkowe. Ważne, że komunikacja o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy zostanie przekazana przed upływem okresu karencji.

7. Skutki odwołania

Jest to ustawowa odpowiedzialność za wady.

8. Ceny, płatności, wynagrodzenia i zastaw

Wszystkie ceny podane przez firmę UnionRight są cenami brutto, zawierającymi ustawowy podatek od towarów i usług, jeśli taki ma zastosowanie. Honorarium oblicza się na podstawie wysokości odszkodowania, które zostało wypłacone klientowi.

Po realizacji przez UnionRight zamówionej usługi klient automatycznie otrzyma fakturę od UnionRight przez e-mail. Faktura jest także odnotowana w profilu użytkownika zarejestrowanych klientów.

Faktury firmy UnionRight są wymagalne w terminie natychmiastowym, jeśli nie ustalono inaczej i płatne bez żadnego potrącenia. Klient jest świadomy, że faktura może być również odliczona od wysokości odszkodowania w celu uzyskania jego szybkiej wypłaty!

Płatność jest dokonywana za pomocą metody płatności wybranej przez klienta. Płatność jest dokonywana za pomocą przelewu SEPA do określonego konta w obliczeniu UnionRight.

Klient nie jest uprawniony do zaliczenia wierzytelności UnionRight, chyba że jego roszczenia z klientem są prawnie ustanowione lub bezsporne. W przypadku potrącenia przed roszczeniami UnionRight klient ma prawo do tego stopnia, jak twierdzi z powodu słabej wydajności przez UnionRight lub roszczeniach z tego samego prawa umów.

Klient może wykonywać wyłącznie zastaw UnionRight, jeśli jego roszczenie dotycz usług, wynikających z tej samej umowy.

9. Odpowiedzialność

O ile firma UnionRight oblicza oczekiwane odszkodowanie klienta w ramach obliczeń internetowych, mamy tutaj do czynienia z niewiążącym procesem obliczeniowym. Firma UnionRight z najwyższą starannością oblicza wysokość odszkodowania na podstawie informacji podanych przez klienta zgodnie z obowiązującymi odszkodowaniami i zawartymi w nich zasadami obliczania. Firma UnionRight nie ponosi odpowiedzialności na nieprawidłowe informacje klienta. Obliczenia firmy UnionRight mogą różnić się od rzeczywistej wysokości odszkodowania, ponieważ zgodnie z prawem może dojść do finansowych cięć roszczeń.

UnionRight dąży do tego, by umożliwić dostęp do swoich produktów online na stałe (365 dni w roku, 24 h na dobę). Stała dostępność nie jest wyraźnie zagwarantowana. W szczególności dostęp może czasami być ograniczony, ze względów technicznych, takich jak wymagane prace konserwacyjne i naprawcze. UnionRight nie ponosi odpowiedzialności za połączenie internetowe klienta.

W innych przypadkach odpowiedzialność UnionRight z zastrzeżeniem wyjątków w następnym akapicie – obowiązuje tylko dla przypadków naruszenia obowiązku umownego, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia i na ich zgodność klient regularnie może polegać (tzw. obowiązek kardynalny), ograniczona jest do rekompensaty przewidywalnych i typowych uszkodzeń. We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność UnionRight jest wykluczona, z zastrzeżeniem następnego akapitu.

Odpowiedzialność UnionRight dla gwarantowanych cech usług oraz odpowiedzialność UnionRight za szkody wynikające z uszkodzenia życia lub zdrowia, i zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, pozostaje według powyższych ograniczeń i wyłączeń nienaruszona.

10. Prawa autorskie

UnionRight jest w posiadaniu praw autorskich na wszystkie zdjęcia, filmy i teksty opublikowane w ramach usługi online (www.unionright.com). Korzystanie z tych zdjęć, filmów i tekstów nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody UnionRight.

11. Prawa właściwe i jurysdykcja

Umowa zawierana pomiędzy firmą UnionRight a klientem podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązującego międzynarodowego prawa prywatnego. 

Jeżeli klient jest kupcem w rozumieniu kodeksu handlowego (HGB) lub osobą prawną prawa publicznego, lub funduszu sektora publicznego, za wszelkie spory wynikające z/lub w związku z  stosunkiem umowy jurysdykcyjnej, prowadzone są przez sądy w miejscu prowadzenia działalności UnionRight, a więc w Tettnang. We wszystkich innych przypadkach UnionRight lub klient mogą wszcząć postępowanie sądowe przed sądem właściwym na mocy przepisów prawa.


Data: Czerwiec 2018 roku

UnionRight Fluggastentschädigungen GmbH

D-88045 Friedrichshafen