UnionRight Genel Iş ve kullanım şartları

1. Kapsam

Bu şartlar ve koşullar tüm UnionRight Hizmet­leri için geçerli­dir. UnionRight 'ın hizmet­lerinin kulla­nımı ile bağ­lan­tılı olarak müşteri ve UnionRight ara­sın­da yapılan tüm anlaş­malar, bu şart­lar­dan kay­nak­lanan ve – UnionRight 's Express kabul beyan­namesi 'ne gönderil­mek­tedir.

Bur­daki koşul­ların geçer­liliği açıkca itiraz edil­me­diği tak­dirde oto­matik olarak kabul edilmiş sayılır.

Bu Kayıtsız müşte­riler Için bu koşullar, kullanım gerçek­leştiril­diğin­de geçerli sü­rümde geçer­lidir. Kayıtlı müşte­riler Için, hüküm ve koşullar kayıt sıra­sında değiş­tiril­miş olarak geçer­lidir.

UnionRight, aşağı­daki hüküm­lerine uygun olarak, bu şart­ları değiştir­mek için, bu değişik­liğin müşteri için makul olması koşu­luyla, müşte­rinin çıkar­larını dikkate alarak hak­kını saklı tutar; Eğer deği­şiklik müşteri için önemli yasal ve/veya ekonomik dezavantajları olmadan, örneğin kayıt sürecinde değişiklikler veya iletişim bilgileri değişik­likleri duru­mun­da bu özellikle duru­mda. Buna ek olarak, müşte­riler bu koşul­lar değiş­tiril­meden önce uygun önce­den bildi­rim­de bulu­nacak­tır, ancak amaç­lanan girişin yürür­lüğe girme­sinden en az bir ay önce. Bilgiler, müşte­riler tara­fından belir­lenen e-posta adresine sağlanır.

Her­hangi bir Anlaş­mamaz­lık duru­mun­da Tüketici Hakla­rınızı Korum­uyoruz.

2. UnionRight 'a erişim

Müşteri Kayıt olduk­tan sonra UnionRight 'ın Online portalını kullana­bilir. Istenen işlem­ler UnionRight porta­lında kayıt altında tutu­lup bu ışlem­lerin gerçek­leştiril­mesi için komut verilir. Bu işlem­ler UnionRight 'ın müşteri hesa­bında yapılır. Tüm verilen komut­ların depo­lan­ması, Veri bil­gileri koruma yasası 'nın (BDSG) şart­larına day­anır. Tüm bu yaptı­gımız işlem­ler yasal sak­lama dönemi kapsa­mında sak­lanıp,11 yıl içinde oto­matik olarak silinir. Müşteri iste­digi her­hangi bir zaman dili­minde bağı­msız ola­rak oluştur­duğu komut­ları silebilir.

Müşte­rinin Online portalını kullan­abil­mesi için güvenli bir parola'ya ihtiyac duy­ulur. Müşteri kimlik bil­gilerini ve paro­lasını gizli tutma­kla ve üçüncü şahıslara kötüye kullanı­mına karşı korun­masıyla yüküm­lüdür. UnionRight çalışan­ları Müşte­riye hiç bir koşul­da parolayı yazılı veya telefonla sorma hak­kına sahip değildir. Müşter­inin hesa­bının üçüncü şahıslar tara­fından kötüye kullan­ıldığını farket­tiği an UnionRight 'a hemen haber ver­mesi gerekir. Müşteri Online porta­lının üçüncü şahıs­lar tara­fından köt­üye kullanıl­dığı tak­dirde, elde edilen zarar­lar­dan müşteri sorum­ludur. Ayrıca, Online porta­lının erişimi kötüye kullan­ılıyorsa, UnionRight söz konusu erişimi geçici olarak veya kalıcı olarak engel­leme hak­kına sahip­tir.

3. UnionRight Hizmetleri

UnionRight, 261/2004 (EC) sayılı Yönet­melik uya­rınca internet üze­rinden taz­minat ince­lemesi sun­mak­tadır. Plat­form üze­rinden online başvuru yoktur. Müşteri veri­lerini top­laya­bilir ve olası bir taz­minat hesa­play­abilir.

Müşter özel bir program indir­mesine gerek yok.

UnionRight, e-posta adresiniz, sözleş­meden bağım­sız olarak, yalnızca kendi reklam ama­çları için kul­lanılir. Kabul etmi­yor­sanız, dile­diği­niz zaman kul­lanıma itiraz ede­bilir­siniz. İtira­sınız sadece e-posta ile değil, her­hangi bir ileti­şim ile açık­lana­bilir.İtiraz bil­gile­rini internet say­famız­da bula­bilir­siniz. E-posta adresiniz posta liste­sinden silin­ecektir.

4. Müşterinin yükümlülükleri

Müşteri, bir anlaşma sagla­ması duru­mun­da, kendisi hak­kında doğru bilgi ver­mek zorun­dadır.

Müşteri, bilgi­lerinin zama­nında işleme alına­bil­mesi  için gerekli bel­geleri müm­kün olan en kısa sü­rede getir­mesi gere­kir. UnionRight'a satı­lan tale­bin uy­gulan­masın­da Müşte­rinin UnionRight'a yar­dım sağ­la­mayı ka­bul et­mesi gerekir. UnionRight'ı bil­gile­rini  eksiksiz ve doğru bir şekil­de bil­gilen­dir­mekle yüküm­lüdür. Ayrıca Müşteri UnionRight sözleş­me­sine uy­gun dav­ra­nıp söz­leş­me kural­ları gereği sözleş­menin Orji­nal hali­ni iade et­mek­le yüküm­lü­dür. Yasal işlem­leri uy­gu­lan­ması duru­munda Müşteri bütün hak­larını bize ver­mek zo­run­da­dır.

Müşteri UnionRighte yasal Tarih­ler ve aynı za­man­da Şirket ola­rak bizim size verdi­ği­miz Tarih süreci iceri­sinde gerekli bel­geleri son tes­lım tari­hine kadar UnionRighte bildir­mekle yüküm­lü­dür. Eğer bu belir­lenen tarih­lere uyul­duğu tak­dirde UnionRight Müşteriye ek mali­yet getirme­den işlem­lere devam etme hak­kını saklı tutar. Aksi tak­dirde evra­kların bu belir­lenen süreç içeri­sinde getiril­me­diği takdirde bireysel talep­lerden kaynak­lanan kayı­plar için her­hangi bir sorum­luluk üstlen­memek­tedir.

Gerekli olan evra­klara Müşteri ken­dine ait Orijinal imza­sını kullan­ması gerekir.

UnionRight'ın aldıgı talebi yerine getir­mede başa­rısız olması duru­munda Müşte­rinin eksik veya yanlış beyan­ları neden­iyle uygu­lana­ma­yan talep­ler hari­cinde Müşte­rinin daha önce almış öde­meyi geri ödemesi gerek­meye­cek­tir. Ama müşteri tale­bini bir baş­ka­sına veya baş­ka bir sağ­layı­cıya yön­len­dir­mesi duru­munda kendi hak­kında eksik ve yanlış bilgi ver­mesi duru­munda  almış olduğu öde­meyi geri öde­mek zorun­dadır.

5. Sözleşme sonuçu

Müşteri "sipariş" buto­nuna dokun­duğu an UnionRight 'a yasal olarak bağ­layıcı bir teklif vermiş olur. Bu teklife 2 iş gününe bağlı kalır. Müşte­rinin iptal etme hak­kını bu durum etkile­mez.

Sipariş aldık­tan sonra, müşteri kendi Kul­lanıcı hesa­bına gön­deri­len e-posta ile bir sipariş onayı alır. Bu e-posta oto­matik olarak oluşturu­lur.

UnionRight emri yasal olarak onay­ladık­tan sonra, UnionRight 30 gün içinde kabul edilen komis­yon eksi taz­minat iadesi garan­tisi verir.

6. İptal hakkı

Her­hangi bir neden verme­den on dört gün içinde bu söz­leş­meyi ip­tal etme hak­kınız vardır. İptal süresi, söz­leş­me­nin sonuç­landırıl­ması tari­hin­den itibaren on dört gün­dür. İptal hak­kınızı kul­lan­mak için UnionRight, Karlstr. 41, D-88045 Friedrichshafen, support.tr@unionright.com, Tel.: +49 7541 500 744, Faks: +49 (0) 7541 500 743 net bir açık­lama yoluy­la (örn. posta, Faks veya e-posta) Bu sözleş­meyi iptal etmek için İliştiril­miş örnek iptal formu­nu kul­lana­bilir­siniz, ancak zorunlu değil­dir. İptal süre­sine saygı göster­mek için, iptal süre­sinin sona erme­sinden önce iptal hak­kı alıştır­ması bildiri­mini gönder­menizi yeter­lidir.

7. Sorumluluk hakkında bilgi kusurları

Kusur­lar yasal sorum­lulu­ğu geçer­li­dir.

8. Fiyatlar, ödemeler, mahsup ve saklama hakları

Tüm UnionRight fiyat açıkla­maları, yasal satış vergisi de dahil olmak üzere brüt fiyat­lar, onlar tahak­kuk ettik­leri kada­rıyla. Ücret, müşte­riye ödenen taz­minat tutarın­dan hesa­planır.

UnionRight hizmeti gerçek­leştir­dik­ten sonra UnionRight 'dan otomatik olarak bir fatura ala­caktır. Bu da kayıtlı müşte­rinin Kul­lanıcı profi­linde sağ­lanır.

Müşteri ile başka bir sözleşme yapıl­mamışsa fatura­ya bağlı kalına­rak öden­meyi yap­ması gerekir. Bize ait komis­yon üçre­tini isteğe bağlı bir şek­ilde gelen taz­minat tutarın­dan alına­bilir.

Ödeme, müşteri tara­fından seçilen ödeme yön­temi kul­lanı­larak yapılır. Öde­me, fatura­da belir­tilen UnionRight hesa­bına SEPA akta­rımı ile yapı­lır.

Müşterinin taleple­rin­den yasal olarak kuru­lan veya tartış­masız sür­ece müşteri, UnionRight iddia­larına karşı ücret­len­diril­me hak­kına sahip değil­dir. Ancak, müşte­rinin UnionRight tara­fın­dan yapı­lan talep­leri mahsup etme hakkına sahip­tir bu da UnionRight tara­fından düşük perfor­mans talep­leri veya aynı sözleş­me ilişki­sinin karşı iddia­ları için sağ­lanan ölçüde ger­çek­lestirilir.

Müşteri, sadece onun karşı talebi aynı söz­leşme iliş­kiden derides, UnionRight için bek­letme hakkı kul­lana­bilir.

9. Sorumluluk

UnionRight 'ın çevrimiçi hesap­lama­nın bir parçası olarak müşteri için olası bir taz­minat hesap­ladığı ölçüde, bağ­layıcı olma­yan bir hesap­lamadır. UnionRight, geçerli taz­minat teme­linde müşteri tara­fından girilen veri­lerin taz­minat ve hesap­lama kural­larını belir­ler. UnionRight müşteri tara­fından sağ­lanan her­han­gi bir yanlış bilgi için sorum­lu değil­dir. UnionRight hesap­laması, yasal düzen­lemeler neden­iyle hak kesi­mleri müm­kün oldu­ğu için ger­çek taz­minat farklı ola­bilir.

UnionRight online erişim (365 gün, 24 saat/gün) kalıcı erişim sağ­lamak için çaba göster­mekte­dir. Ancak, her zaman kul­lanıla­bilirlik açıkça garanti edil­mez. Özel­likle, gerekli bakım ve onarım çalış­maları gibi teknik neden­lerle erişim geçici olarak kısıt­lana­bilir. UnionRight müşte­rinin Internet bağ­lantısı için hiçbir sorum­luluk kabul etmez.

UnionRight, taz­minat veya boşuna harca­maların taz­minatı için yasal hüküm­lere uy­gun olarak, kasıtlı niyet ve brüt ih­mal duru­mun­da sözleş­meli ve sözleş­meli olma­yan sorum­lulu­ğun her duru­mda müşte­riden sorum­ludur.

UnionRight 'ın hizmet­lerin sağ­lan­ması sıra­sında gecik­meyle ilgili yüküm­lülüğü, kabul edilen söz­leşme iadesi (KDV dahil)% 25 ' i ile sınırlı olmak üzere-kasıtlı niyet duru­munda hariç.

UnionRight aşa­ğıdaki para­graftaki istisna­lara tabi olaca&shyktır.– yalnızca söz­leşmeli bir yüküm­lülüğün ihlali duru­munda, sözleş­menin ilk ve uygun şekil­de uy­gu­lan­masına olanak tan­ıyan, müşte­rinin düze­nli olarak güven­diği (Sözde Kardinal yüküm­lülüğü), öngörü­lebilir ve tipik hasar tela­fisi ile sınır­lıdır. Diğer tüm durum­larda, UnionRight 'ın sorum­luluğu, son­raki para­grafa tabi ola­rak hariç tu­tulur.

UnionRight ekibi olarak size sun­duğu­muz hiz­mette yaşam ve sağlık kapsa­mında yara­lan­ma­dan kay­naklı duru­ma sebep oluş­turursa sorum­luluk UnionRight eki­bine aittir.

10. Telif hakları

UnionRight, çevrimiçi hiz­metin (www.unionright.com) bir par­çası olarak yayınlanan tüm gör­seller, Film­ler ve metin­ler için telif hak­larına sahip­tir. Bu resim­lerin, film­lerin ve metin­lerin kul­la­nımı UnionRight tara­fın­dan açık bir şekil­de izin veril­mek­sizin kul­lanıla­maz.

11. Yürürlükteki yasa ve yargı yeri

UnionRight ile müş­teri ara­sın­daki söz­leş­me, zorun­lu ulus­lara­rası özel yasa yönet­melik­lerine tabi ola­rak BM Sivil Hak­lar Sözleş­mesi 'nin dış­lan­masına bağlı olarak Almanya Federal Cumhuriyeti kanu­nuna tabi­dir.

Müşteri, ticari kanun (HGB) ya da kamu hukuku veya kamu hukuku özel varlığı altında bir tüzel kişilik anla­mına gelen bir tüc­car ise, mahke­meler bir kamu hukuku ceza hukuku duru­munda doğan veya her­hangi bir anlaş­mazlık­tan sorum­ludur. Söz konu­su sözleş­me ilişkisi ile yalnızca yet­kili bağ­lantı durum­larında UnionRight veya müşteri yasal gerek­sinimler teme­linde her­hangi bir mahke­mede dava açabilir.

Yasal durum: Haziran 2018

UnionRight Fluggastentschädigungen GmbH

D-88045 Friedrichshafen